Loading...

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
      ปีการศึกษา 2529  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2529  บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่  โดยมีนายศฤงคาร  จันทร์ศิริ  ร่วมมือกับชาวบ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นมา 1 หลัง กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร และเปิดทำการเรียนการสอน  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2529 มี 1 ชั้นเรียน คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งสิ้น 14 คน ชาย 8 หญิง 6 คน  โดยมีนายศฤงคาร  จันทร์ศิริ
       ต่อมามีนายจรัญ  ศิลปะไพรวัลย์  มารักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่และทำการสอนต่อจากนายศฤงคาร  จันทร์ศิริ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2533
       ต่อมานายอักษร  พรรณโรจน์ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่นี้เป็นคนแรกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2533
       วันที่ 2 มิถุนายน 2536 นางอารี  บุญลือ  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ 1 ระดับ 4 และทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน
       วันที่ 4 พฤศจิกายน 2541 นางสุวารี  ฉัตราธิกุล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอน
       วันที่ 17 มิถุนายน 2542 นายยุทธศาสตร์  อิ่มสำอางค์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอน
       วันที่ 16 พฤษภาคม 2543 นายเมธี  โมป้อ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายอักษร  พรรณโรจน์
       วันที่ 1 มิถุนายน 2544 นางวราภรณ์  ส่าปร่ามู  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอน
       วันที่ 1 เมษายน 2545 นางสาวนัยนา  ทองเสภี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายเมธี  โมป้อ
       วันที่ 1 เมษายน 2546 นายชนะวิน  แสงทามาตร ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนางสาวนัยนา  ทองเสภี
       วันที่ 9 กรกฎาคม 2546 นายศรีนวล  เอกจันทร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายชนะวิน  แสงทามาตร
       วันที่ 15 สิงหาคม 2548 นายศาสตรพงษ์  สุวรรณขีน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบแทนนายศรีนวล  เอกจันทร์
       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 นางสาวกัลยา  กุลต๊ะคำ  มาเป็นครูพี่เลี้ยง  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
       ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 27 คน ชาย 15 คน หญิง 12 คน มีบุคลากรทั้งหมด 3 คน ข้าราชการประจำ 2 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษาคือ นายมงคล  อุทธิยา
       
       วิสัยทัศน์
            โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบจะยกระดับนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  มีคุณธรรม  จริยธรรมและพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เหมาะสมกับวัย ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  
       พันธกิจ
             1.  พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
             2.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
             3.  พัฒนาความรู้ความสามารถ  ทักษะ การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
             4.  พัฒนาความรู้ความสามารถ  ทักษะ ทัศนคติและคุณธรรมจริยธรรมของครูและบุคลากร
             5.  สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

        เป้าประสงค์
             1.  นักเรียนร้อยละ 50 มีคุณภาพการศึกษาใกล้เคียงกับเด็กในเมือง
             2.  นักเรียนร้อยละ 50 สามารถฟัง  พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยใกล้เคียงภาษาท้องถิ่น
             3.  นักเรียนร้อยละ 70 มีคุณธรรม จริยธรรม
             4.  นักเรียนร้อยละ 80 มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย
             5.  ชุมชนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

        คำขวัญของโรงเรียน
             มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
       
        สีประจำโรงเรียน
             แดง - น้ำเงิน

        นโยบายของโรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ
             1.  จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
             2.  มีสื่อเพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน
             3.  ส่งเสริมกิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและนักเรียน
             4.  นักเรียนมีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม
             5.  จัดหางบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน
             6.  บริการอาหารกาลางวัน  และอาหารเสริมนมให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน